Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

1.1 Predávajúcim je JF Moto s.r.o. 

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje JF Moto s.r.o s úmyslom kúpy tovaru, ktorý JF Moto s.r.o ponúka. 

1.3 JF Moto s.r.o si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. 

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu JF Moto s.r.o a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami. 

1.5 JF Moto si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje JF Moto s.r.o s požiadavkou, aby jej JF Moto s.r.o zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru. 

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok. 


2. OBJEDNÁVANIE 

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne: 
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.motocykleaskutre.sk 
b) osobne na adrese JF Moto s.r.o 

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí JF Moto s.r.o počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné! 

2.4 JF Moto s.r.o sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky. 

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke motocykleaskútre.sk, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí JF Moto s.r.o kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená JF Moto s.r.ozašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú. 

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, JF Moto s.r.o je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou). 

2.7 JF Moto s.r.o má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. JF Moto s.r.o má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...). 


3. CENY 

3.1 JF Moto s.r.o je platcom DPH. 

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy).  Balné účtujeme vo výške 2,50€

3.3 JF Moto s.r.o si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené. 


4. PLATBY 

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci prevodom na účet JF Moto s.r.o na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví JF Moto s.r.o proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Tútu platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne: 
a) prevodným príkazom zo svojho účtu, 
b) priamym vkladom v hotovosti na účet JF Moto s.r.o
c) v hotovosti na adrese JF Moto s.r.o 

4.2 V prípade osobného odberu tovaru na adrese JF Moto s.r.o platba v hotovosti pri prevzatí tovaru. 

4.3 Platba na dobierku je možná

4.4 Platba je možná iba v €.

4.5 Daňový doklad (faktúru) posiela JF Moto s.r.o kupujúcemu spolu s tovarom. 


5. DODACIE PODMIENKY 

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach motocykleaskutre.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade. 

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke JF Moto s.r.o je vo väčšine prípadov do 10 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade v JF Moto s.r.o alebo u jeho distribútora. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť objednať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť dlhšia. O dodacej lehote a termíne dodania JF Moto s.r.o informuje kupujúceho pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok. 

5.3 Tovar, ktorý je na sklade JF Moto s.r.o, bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. 

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. 


6. DORUČENIE TOVARU 

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR. 

6.2 JF Moto s.r.o zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke: 
a) kuriérskou službou (prednostne spoločnosťou DPD), 
b) osobný odber tovaru na adrese JF Moto s.r.o
c) Slovenskou poštou. 

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. 

6.5 V prípade doručenia tovarom prepravcom (kuriérom alebo poštou) je tovar poistený v plnej výške a prepravovaný s označením „Krehký“. 

6.6 Spolu s tovarom dodá JF Moto s.r.o kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, návod na obsluhu a záručný list. 

6.7 Za tovar zodpovedá JF Moto s.r.o až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. 

6.8 JF Moto s.r.o nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši JF Moto s.r.o dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom. 

6.9 JF Moto s.r.o nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. 


7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY 

7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.


7.2 Bod 7.1 týchto Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na kupujúceho, ktorý si tovar objednal ako súkromná osoba (fyzická osoba nepodnikateľ) a tento tovar mu bol doručený kuriérom alebo pošou - neplatí pri osobnom odbere tovaru na adrese JF Moto s.r.o. 

7.3 Tovar na vrátenie musí byť: 
a) nepoužitý, 
b) nepoškodený, 
c) kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...), 
d) zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale, 
e) vrátane priloženého dokladu o kúpe. 

7.4 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný: 
a) kontaktovať JF Moto s.r.o so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí, 
b) zaslať tovar naspäť na adresu JF Moto s.r.o - tovar sa odporúča poslať doporučene, s označením "Krehké", poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (JF Moto s.r.o neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy), 
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...). 

7.5 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je JF Moto s.r.o povinný: 
a) prevziať tovar naspäť, 
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar (vrátene prípadného poplatku za spôsob doručenia a spôsob platby). 

7.6 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.4 týchto Obchodných podmienok nebude JF Moto s.r.o akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. 


8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE 

I. Všeobecné ustanovenia

 1.1 Spoločnosť JF Moto s.r.o sídlo: Rožnavská 80/A, Moldava Nad Bodvou 045 01, IČO: 47 735 236 (ďalej len "Predávajúci") je spoločnosť zaoberajúca sa predajom športového vybavenia, kedy na predajniach ponúka svojim zákazníkom tovar ku kúpe.

 1.2 Reklamačný poriadok popisuje spoluprácu medzi kupujúcim a Predávajúcim s ohľadom na prípadné vady tovaru, ich uplatnenie a nároky, ktoré z nich plynú.

 1.3 Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom ešte pred kúpou tovaru..

 1.4 Ako doklad o kúpe vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad (ďalej len „záručný list“).

 1.5 Vylúčenie podnikateľov

 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovarov podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa vád tovaru je upravená v obchodnom zákonníku SR

II. Dĺžka záruky

 2.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 2.2 Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.

 2.3 Predávajúci môže zákonnú dobu predĺžiť. Dĺžka predlženej záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Pokiaľ v záručnom liste nie je vyznačená iná záručná doba, platí lehota 24 mesiacov.

 2.4 Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Z.z. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

 2.5 Zľavnený tovar

 Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, Predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

 2.6 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 III. Záručné podmienky

 3.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.

 3.2Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 3.3 Výnimky zo záruky

 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti apod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 a)mechanickým poškodením tovaru,

 b)používaním tovaru v neodpovedajúcich podmienkach,

c) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,

 d)vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.

 3.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

 3.5 Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré Predávajúci zákazníka neupozornil, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

 3.8 Miesto reklamácie

 Miestom pre uplatnenie reklamácie v SR je:

JF Moto s.r.o. Rožnavská 80/A , Moldava Nad Bodvou 045 01, tel. 0905 401 672, 0903 714 755

Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na reklamačného listu musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 3.11 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

 IV. Spôsob vybavenia reklamácie

 4.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 4.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

 4.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.

 4.6 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

 4.7 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 4.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach ako je uvedené vyššie.

 4.9 Určenie spôsobu

 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv spotrebiteľ uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 4.10 Vybavenie reklamácie

 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 Za vybavenie reklamácie sa považuje:

 (i)odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. informácia, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,

 (ii)odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru či vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.

 Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.11 Reklamácia do 12 mesiacov od kúpy

 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 4.12 Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy

 Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 4.13 Náklady na odborné posúdenie

 Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy Predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

 Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je Predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

 4.14 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie.

 4.15 Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom, alebo sms.

 4.16 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, alebo sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamáci..

 4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

V. Súčinnosť kupujúceho

5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu, resp. autorizovanému servisu, bezodkladne akúkoľvek  súčinnosť  k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu (vrátane zodpovedajúceho potrebného vyskúšania alebo demontáže tovaru).

 5.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, umožňujúcich takéto overenie a odstránenie vady.

 5.3 Kupujúci si je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného (1) mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

 VI. Alternatívne riešenie sporu

 6.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 6.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pro medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29

827 99 Bratislava 27

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 VII. Záverečné ustanovenia

 7.1 Tento reklamačný poriadok je platný od 01.01.2020

 7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na internetových stránkach e-shopu v sekcii o nákupu na predajni a na predajniach Predávajúceho.

7.3 Kupujúci pri kúpe tovaru na predajni Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmto platným reklamačným poriadkom.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

9.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté JF Moto s.r.o prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. JF Moto s.r.o bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu. 

V Moldave nad Bodvou , 10.7.2020

0 produktů k porovnání PorovnávanieZobraziť porovnanie